Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

 1. 1.1.De hierna volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de inhoud en de functionaliteit op de door EPOCH Traumwiesen GmbH (hierna te noemen EPOCH) geëxploiteerde website http://www.aquabeads.nl (hierna te noemen 'portaal') en regelen de verhouding met de respectievelijke gebruiker. Het gebruik van het portaal is vandaar onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.
 2. 1.3.EPOCH behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigingen en het gebruik van het portaal af te laten hangen van de instemming met de veranderde gebruiksvoorwaarden.

2. Auteursrechten

 1. 2.1.In dit portaal zijn beeldmateriaal, afbeeldingen, animaties, opmaak, sjablonen, teksten, lettertypen, software-instrumenten, game applicaties en andere informatie opgenomen (hierna te noemen 'content').
 2. 2.2.EPOCH bezit het auteursrecht van de op het portaal gepresenteerde content, of het betreft auteursrechtelijk beschermde content van derden waarvoor EPOCH een licentie heeft. Alle rechten voor deze website en zijn content zijn wereldwijd voorbehouden.
 3. 2.3.EPOCH stelt deze content gratis en uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik aan de gebruiker ter beschikking, echter met dien verstande dat eventueel getoonde opschriften omtrent het auteursrecht, merkrecht of eigendomsrecht niet worden verwijderd en dat de content op geen enkele manier wordt bewerkt of veranderd. Voor gebruik van de content van het portaal voor commercieel of openbaar gebruik, met name door opname van vreemde internetaanbiedingen, bijv. door middel van een hyperlink in een frame, is vooraf schriftelijke toestemming van EPOCH nodig.

3. Content en functionaliteit

 1. 3.1.De op het portaal beschikbare content is met de in de branche gebruikelijke zorgvuldigheid opgesteld of redactioneel gecontroleerd. EPOCH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, de juistheid en/of volledigheid, noch voor de individuele bruikbaarheid van de inhoud.
 2. 3.2.EPOCH behoudt zich het recht voor content en functies op ieder moment geheel of gedeeltelijk te veranderen, beëindigen of te verwijderen en/of de exploitatie van het portaal volledig te beëindigen.
 3. 3.3.EPOCH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van via hyperlinks bereikbare andere websites. Het betreft hier derdenaanbiedingen en EPOCH heeft geen invloed op de inhoud hiervan. Deze hyperlinks zijn slechts een dienstverlening. EPOCH is echter niet verantwoordelijkheid voor de inhoud.

5. Garantie

 1. 5.1.Dit portaal en de content worden 'zoals ze zijn' ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie, bijv. met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of de afwezigheid van overtredingen. Dit portaal kan verwijzingen of links naar producten of diensten van onafhankelijke bedrijven bevatten.
 2. 5.2.Gebruik van de diensten van dit portaal vindt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker plaats. De gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor schade, met name schade aan zijn computersysteem, of voor verlies van data die door het downloaden van data en content via ons aanbod of door het gebruik van game applicaties of andere diensten wordt veroorzaakt.
 3. 5.3.EPOCH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aangeboden diensten, met uitzondering van opzettelijk verzwegen gebreken of fouten. EPOCH garandeert uitdrukkelijk niet dat de diensten voldoen aan de eisen van de gebruiker, dat het portaal voortdurend ononderbroken en zonder fouten draait, het op elk moment beschikbaar is of dat de overdracht van data en diensten altijd veilig verloopt. EPOCH accepteert ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortkomen uit het gebruik van de diensten of de juistheid, volledigheid of actualiteit van de via het portaal beschikbare informatie of diensten. Bovendien is EPOCH niet aansprakelijk voor producten of diensten die via het portaal worden gebruikt, betrokken, opgeroepen, gedownload of opgeslagen.

6. Aansprakelijkheid

 1. 6.1.EPOCH is verantwoordelijk voor het portaal krachtens de hierna volgende regelingen conform wettelijke voorschriften.
 2. 6.2.EPOCH accepteert geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van het portaal, ongeacht uit welke juridische gronden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid, opzet of schending van wezenlijke contractverplichtingen. Bovendien is EPOCH onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of gevolgen voortvloeiende uit onjuist of onbevoegd gebruik van dit portaal of de content daarvan, of schade of gevolgen daarmee verbonden zijn.
 3. 6.3.In geval van aansprakelijkheid conform het bovenstaande en een foutloze aansprakelijkheid, is EPOCH slechts aansprakelijk voor de te voorziene schade. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst is verder uitgesloten, tenzij EPOCH aansprakelijk is conform punt 6.1.
 4. 6.4.De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij een aansprakelijkheid buiten schuld en voor schaden als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid.
 5. 6.5.EPOCH accepteert geen aansprakelijkheid voor de toegangsmogelijkheid tot het portaal of de kwaliteit van de toegang, noch voor de presentatie. EPOCH is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor verlies, niet volledige, vertraagde of op een andere manier niet-correcte overdracht van gegevens of diensten. Daarnaast is EPOCH niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden, met name de inhoud op verlinkte pagina's buiten het portaal.

7. Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Uitgezonderd van deze rechtskeuze zijn dwingende regelingen inzake consumentenbescherming in het land waarin de gebruiker zijn normale domicilie heeft.

8. Informatie over EPOCH

Firma: EPOCH Traumwiesen GmbH
Adres: Sulzbacherstr. 46-48, 90489 Nürnberg
Vestigingsplaats: Nürnberg
HRB: nr. 27962 bij het Amtsgericht Nürnberg

Directeur: Christian Alsbaek

Btw-nr.: DE279326709
Tel. +49 (0) 911 – 528 808 50
Tel. +49 (0) 911 – 528 808 60

E-Mail kontakt@epoch-traumwiesen.de

Stand: november 2015

pagetop
Home  |   Hoe te spelen  |   Catalogus  |   Patronen  |   Spel  |   Verkooppunten  |   Video’s  |   Voor ouders  |   Contact